Oryginał na 20 lat 15.000 zadowolonych klientów od 100,- € darmowa wysyłka

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

§ 1 Zakres stosowania, informacje dla klientów
Poniższe ogólne warunki handlowe regulują stosunki umowne pomiędzy Gutsmiedl Natur-Produkte GmbH a konsumentami i przedsiębiorcami, którzy nabywają towary za pośrednictwem naszego sklepu. Sprzeciwiające się lub odbiegające od naszych warunków warunki przedsiębiorcy nie są przez nas uznawane. Niniejsze warunki zawierają również informacje o klientach zgodnie z BGB-Infoverordnung. Językiem umowy jest niemiecki.

§ 2 Zawarcie umowy
Oferty w Internecie stanowią niewiążące zaproszenie do zakupu towarów. Po wprowadzeniu swoich danych i kliknięciu na przycisk zamówienia, składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna. Można również złożyć wiążące zamówienie telefonicznie lub faksem. Natychmiastowe potwierdzenie otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną lub faksem nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty zakupu. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia Państwa oferty w ciągu 3 dni poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną. Po bezowocnym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 1, Twoja oferta zostanie uznana za odrzuconą, tzn. nie będziesz już związana swoją ofertą. W przypadku zamówienia telefonicznego, umowa kupna zostaje zawarta, jeśli natychmiast zaakceptujemy Państwa ofertę. Jeśli oferta nie zostanie przyjęta od razu, to nie jesteś już nią związany.

§ 3 Informacje o kliencie
Przechowywanie tekstu oferty
Tekst umowy wraz z danymi artykułu jest przez nas przechowywany. Nie masz dostępu do tekstu umowy przez Internet.

§ 4 Informacje o kliencie
Korekta Wpisy można poprawić w dowolnym momencie przed złożeniem zamówienia. Poinformujemy Państwa o możliwościach korekty w trakcie procesu zamawiania.

§ 5 Koszty zwrotu w przypadku odwołania
Jeśli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie nam Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić towar bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy: Gutsmiedl Natur-Produkte GmbH, B-Logistik GmbH, Viktor Haksteter, Nordring 3-5, 59320 Ennigerloh, Tel: 02524/911428, Fax: 02524/911422, Mail: viktor.haksteter@b-logistik.de lub przekazać towar. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli wyślecie Państwo towar przed upływem czternastodniowego terminu.

Ewentualną utratę wartości towaru muszą Państwo pokryć tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego charakteru, właściwości i funkcjonowania.

§ 6 Zachowanie tytułu
Przedmiot zakupu pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności.

§ 7 Gwarancja
Gwarancja jest oparta na przepisach prawnych.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności
Wykluczamy odpowiedzialność za lekkie naruszenia obowiązków wynikające z lekkiego niedbalstwa, o ile nie dotyczą one obowiązków istotnych dla umowy, szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia lub gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. To samo odnosi się do naruszenia obowiązków przez naszych zastępców i naszych przedstawicieli prawnych. Istotne zobowiązania umowne obejmują w szczególności zobowiązanie do przekazania rzeczy i zapewnienia jej własności. Ponadto musimy dostarczyć Państwu przedmiot wolny od wad materiałowych i wad prawnych.

§ 9 Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy jest nasza siedziba, jeśli jesteś handlowcem.

Status: 22.05.2018

Wyświetlony